L'àmbit de voluntariat de Colònies Jordi Turull - Escola Pia de Catalunya té com a objectiu principal la realització d'activitats de lleure infantil i juvenil tot seguint l'ideari d'Escola Pia de Catalunya adaptat a la realitat del centre i dels seus participants. Les seves accions s'adrecen principalment a cinc grups :

 • Gegantons i Infantons: Engloba les activitats adreçades a nens/es de 4 a 9 anys.
 • Pineta: Engloba les activitats que es realitzen a la casa de colònies de Pineta i als nens/es de 10 a 13 anys
 • Adolescents: Engloba les activitats adreçades a nois/es de 14 a 16 anys.
 • Sensibilització: El centre ofereix als nois/es de 18 anys una programació formativa per a introduir-se en el món del lleure des del nostre centre passant posteriorment a formar part del nostre Equip de Monitors.
 • Monitors: Els monitors voluntaris del Centre són els encarregats de dur a terme les activitats de lleure infantil i juvenil.

 

COMISSIONS

Són els òrgans de discussió, elaboració i gestió de les línies d'actuació del voluntariat i vincula als participants a l'acció global del centre durant tot l'any. Cadascuna de les comissions té un responsable que, juntament amb el Director/a del centre i amb l'Equip de Govern faran promocionar cada una de les propostes.

EQUIP DE GOVERN

És l'òrgan de coordinació de les tasques voluntàries del Centre. Està format pel Director/a del Centre, el Consiliari i  sis membres escollits democràticament per l'equip de monitors. És l'òrgan de representació màxima de l'equip de monitors voluntaris del centre.

CONSILIARI

Es la persona encarregada de coordinar l'animació de la fe dins del Centre. Porta el projecte de grups de reflexió.

DIRECTOR/A DEL CENTRE

És el responsable de la gestió del centre, de les seves instal·lacions i de les activitats realitzades des dels diferents àmbits. Compta amb l'ajuda d'un/a Coordinador/a que gestiona la relació amb tots els monitors/es voluntaris.

TITULARITAT DEL CENTRE

Ostenten la titularitat de Colònies Jordi Turull, com a centre que pertany a Escola Pia de Catalunya, el P. Provincial i el Secretari General del Secretariat de les Institucions Escolars de l'Escola Pia de Catalunya.

ASSEMBLEA GENERAL

L'Assemblea General, formada per tots els monitors del centre i els representants que Escola Pia de Catalunya consideri oportú, és el màxim òrgan consultiu de l'entitat i té caràcter decisori en els aspectes d'organització interna, que no impliquin la titularitat.

EQUIP DE MONITORS/ES

L'Equip de Monitors/es estarà format per totes aquelles persones que duguin a terme, dirigeixin o preparin alguna activitat o servei dins de Colònies Jordi Turull,  excloent-hi col·laboracions puntuals.

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL

Són els òrgans de discussió, i d'elaboració de propostes de les línies d'actuació del voluntariat i vincula als participants a l'acció global del centre durant tot l'any. Cadascuna de les comissions i grups de treball té un responsable que, juntament amb el Director del centre i amb l'Equip de Govern faran que funcioni cada una de les propostes.

El centre a 2016 consta de les següents comissions:

 • Comissió de documentació
 • Comissió d'acolliment
 • Comissió de formació
 • Comissió comunicació
 • Comissió divulgació
 • Comissió relació Monitors
 • Comissió relació famílies
 • Comissió recursos
 • Comissió musical

El centre a 2017 consta dels següents projectes:

 • CAT (Centre Alpí Turull)
 • Grups de reflexió
 • Cor Turull
 • Camps de treball i formació

La continuïtat o existència d'aquestes comissions i grups de treball dependrà de la situació del Centre cada any i per tant aquesta distribució variarà segons els criteris del Director/a del Centre i de l'Equip de Govern.

 

IDEARI

OPTEM PER...

...l’esplai i el voluntariat com a una opció de vida i una actitud que, com a tal, pot transformar la vida de les persones fent-la més plena.

...l’educació dels infants, joves i monitors en el temps lliure com un desenvolupament permanent i progressiu de les capacitats cap a una millor comprensió de la realitat que ajudi a transformar-la, i a fer-la més justa de manera responsable.

...per l’Evangeli, on es troben tots els valors de la plenitud de l’ésser.

...pels pobres, pels senzills, pels qui no tenen cap poder, perquè per a ells és també l’educació i, en definitiva, la promoció humana.

CREIEM EN...

...Colònies Jordi Turull, com a entitat que és de l’Escola Pia de Catalunya, i s’acull i assumeix els principis ideològics i pedagògics recollits en el document Caràcter Propi de l’Escola Pia de Catalunya.

...que l’Ideari educatiu expressat en el document s’ha de concretar en les circumstàncies que determinen i defineixen el nostre centre, i per tant es fa necessària l’elaboració d’un ideari que reculli la nostra especificitat educativa dins de l’oferta de l’Escola Pia de Catalunya.

...Colònies Jordi Turull com un centre d’educació en el lleure, que en el context de la societat pluralista d’avui, opta per una visió cristiana de l’home. I és des d’aquí des d’on promou una aposta per l’educació integral de la persona, entesa aquesta com un ajut a créixer en totes les dimensions, i un procés permanent de desenvolupament progressiu i harmoniós dels infants, tot ajudant-los a ser persones lliures i madures. Això els capacitarà a decidir i escollir per sí mateixos la possibilitat de viure i d’aprofundir una opció de vida plena i conscient, que potenciï la seva participació en la vida social i en la humanització del món.

 

Colònies Jordi Turull opta per treballar al voltant d’aquestes idees:

Desenvolupament

L’infant ha de progressar en un desenvolupament harmoniós, equilibrat i gradual, així com en un domini i acceptació conscients del propi cos.

Autonomia

La necessitat de desenvolupar un pensament i una intel•ligència autònoms com a pressupòsits per a una autèntica creativitat, per a un autèntic sentit crític que permeti una anàlisi i presa de decisions davant la realitat, i per una interiorització significativa de l’experiència, sempre en funció de l’edat i maduresa personal.

Afectivitat

L’infant ha de poder desenvolupar una afectivitat equilibrada, sincera i responsable de descoberta del propi jo i dels altres així com una acceptació recíproca lliurement expressada i viscuda.

Valors

La capacitat de diàleg i de respecte fan possible la transmissió de valors i la convivència en el grup a fi i efecte de conèixer les seves responsabilitats envers la comunitat.

Societat

L’Home és un ésser social, i com a tal, ha de tenir un paper actiu i transformador de la societat. L’autèntica llibertat, la justícia, la igualtat, la fraternitat i la societat de dret han d’esdevenir compromisos pels quals ha de treballar a fi d’aconseguir la pau i la veritable dignitat humana.

Llibertat

L’home ha d’assolir una consciència moral autònoma basada en l’acceptació lliure i no pas d’imposició unidireccional.

Fe

L’home és un ésser transcendent. L’infant ha de poder obrir-se a aquesta dimensió, aconseguint la maduresa personal necessària que li permeti de fer opcions de fe adultes. Entenem transcendent com la capacitat de trobar sentit a la vida responent a les qüestions existencials.

Església

Optem, com a membres de l’Escola Pia i per tant de l’Església, per Jesús de Natzaret com a model de vida a seguir per tenir una vivència de fe que doni un sentit nou a la nostra existència, sent-ne testimonis clars i compromesos.

Natura

L’home s’ha d’integrar i participar amb la natura  en perfecte equilibri, de la qual cosa se’n deriva un coneixement, una estima i un respecte d’aquesta.

Catalunya

L’home és un ésser històric, arrelat i fidel en cada moment a la seva nació, concretament a casa nostra, Catalunya.